Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News U Zagrebu Osnovan Savez Jugoslavena

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
jugo

Na inicijativu članova koordinacionog tijela Udruženja "Naša Jugoslavija" u Zagrebu je dana 21. 03. 2010. godine održan osnivački skup Saveza Jugoslavena. Zadatak koji su prisutni pred sebe postavili jeste provođenje aktivnosti koje će omogućiti da se nacionalnost Jugoslaven uvrsti u red službeno priznatih nacija u svim zemljama nastalim na području nekadašnje SFRJ. Kao sve ostale nacionalnosti tako i Jugoslaveni imaju pravo na udruživanje, javno izjašnjavanje, opredjeljenje prilikom popisa stanovništva ili pak organizovanje u razne društvene organizacije. I Jugoslaveni imaju pravo na očuvanje kulturnog identiteta, istorijske, umjetničke, jezične i književne baštine.

 

 

 

 

 

Savez Jugoslavena će svoje djelatnosti usmjeriti u pravcu otvaranja javne rasprave o pravima Jugoslavena i njihove aktivne uloge u izgradnji demokratskog društva – temama koje su već dugi niz godina u javnosti negativno predstavljane ili potpuno tabuizirane. Jugoslaveni postoje, ponosni su na svoje opredjeljenje i jedina su alternativa nacionalizmu – jedinstven je stav osnivača Saveza.
Osnivačkim skupom i formiranjem Saveza pripadnici nacionalnosti Jugoslavena nedvosmisleno su potvrdili neophodnost i opravdanost osnivanja jedne krovne organizacije u kojoj svoje mjesto mogu pronaći svi koji se osjećaju kao Jugoslaveni, tako se izjašnjavaju ili žele izjašnjavati.


Osnovni zadatak Saveza je objediniti sve Jugoslavene bez obzira na njihovo političko, vjersko, polno ili bilo koje drugo opredjeljenje. Ciljevi i aktivnosti Saveza usmjereni su u pravcu njegovanja kulture i jezika Jugoslavena, njihovih običaja i tradicije, prezentacije kulturnih tekovina, razvijanja prijateljskih odnosa sa svim ostalim narodima, edukacija i vaspitanje mladih, jačanje veza sa Jugoslavenima koji žive širom svijeta, zauzimanje za međusobno razumijevanje, toleranciju i poštovanje osnovnih ljudskih prava na slobodu, javno izjašnjavanje i opredjeljenje – prava koja su svakom pojedincu zagarantovana ustavima svih demokratskih država i međunarodnim pravnim aktima.


Savez Jugoslavena stoji čvrsto na stanovištu da je neophodno potrebno aktivno i neposredno raditi na prevazilaženju nacionalnih podjela, približavanju ratom zavađenih naroda na prostorima nekadašnje SFRJ, na stvaranju prijateljskih odnosa. Govor nacionalističke mržnje mora biti zamijenjen jezikom ljubavi i pomirenja. Posebnu pažnju pri tome treba posvetiti otvorenim razmjenama mišljenja o uzrocima nedavnih ratnih sukoba, a sa ciljem njihove sveobuhvatne analize što će neumitno dovesti do prevazilaženja nesporazuma i uspostavljanja povjerenja.

Jugoslavenstvo predstavlja simbiozu svih zajedničkih karakteristika podneblja na kojem žive svi naši narodi, a Jugoslaveni posjeduju emotivni prostor pripadanja i poistovjećivanja sa jednim (Jugoslavenskim) identitetom, koji na poseban način obilježava naš mentalitet, naše istorijsko i kulturno naslijeđe i čiji je potencijal veliki i neprocjenjivo vrijedan. Jugoslavenstvo prevazilazi autističku moć razmišljanja svih koji su sami sebe ograničli „čistim“ i jednonacionalnim obilježjima ili uskogrudom ideologijom. To je suviše napredna ideja da bismo mogli očekivati da bude adekvatno shvaćena i prihvaćena od onih, koji na nju gledaju sa agresivnom arogancijom. Da li je to strah od boljeg?

Pripadnici nacionalnosti Jugoslaven su u nekadašnjoj SFRJ, koja je kao i sve druge zemlje imala svojih dobrih i loših strana, imali priliku da budu ravnopravni svim drugim narodima i narodnostima, da učestvuju u njenoj izgradnji i razvoju, da zajedno sa svim drugima razvijaju svoje sposobnosti, izučavaju škole, proširuju znanje, imali su priliku da žive u zemlji u kojoj je čovjek stajao ispred profita, u društvu u kome je drugarstvo bilo važnije od egoizma i gdje je pripadnost cjelokupnoj zajednici bilo važnije od krutih i ograničenih nacionalističkih stega. Jugoslaveni nepokolebljivo vjeruju u kreativnost i pozitivnu dinamiku južnoslavenskih prostora i nisu opterećeni pečatima istorijske zaostavštine i potenciranja neznatnih razlika među plemenima, već daju prednost elementima spajanja duge evropske kulturne tradicije, a kao rezultat takvih nastojanja i pogleda pojavljuje se specifičnost zajedničkog identiteta, koji je apsolutno nezavisan od nekih starih ili nekih novih granica, te time po ko zna koji put na djelu dokazuje da granice ne postoje na kartama već isključivo u glavama ljudi.

Često se i danas, s manje ili više prava, zna reći da smo u nekadašnjoj SFRJ živjeli s one strane „gvozdene zavjese“ i da smo samo s vremena na vrijeme bili shvaćeni i primijećeni. Pa, ipak su naša dostignuća u sferama muzike sporta, filma, književnosti bila i te kako prihvaćena i priznata širom svijeta. Pokazalo je to da Jugoslaveni posjeduju ogroman potencijal i da apsolutno zaslužuju da im se pruži objektivna mogućnost za dalji razvoj, koja im nije data. Jugoslaveni osjećaju potrebu i preuzimaju obavezu da svoje kulturno, istorijsko, jezičko, običajno i svako drugo nasljeđe objektivno i bez predrasuda proučavaju sopstvenim snagama i da ga predstave i prikažu svijetu bez miješanja pretencioznih posmatrača iz krutih i nadasve isključivih jednonacionalnih krugova. U našem, ali prevashodno u interesu budućih generacija je da istina preživi nezavisno od toga koliko ona bila bolna. Jugoslaveni priznaju i prihvataju čovjeka bez obzira na njegovu nacionalnu ili vjersku pripadnost, boju kože, polno ili bilo koje drugo opredjeljenje i bore se za ravnopravnost, jednakost i prosperitet svih koji žive na prostorima nekadašnje SFRJ. Istovremeno ne traže ništa više nego tolerantan odnos i akceptiranje prava na pripadnost nacionalnosti Jugoslaven.

Jugoslavenstvo predstavlja svojevrstan modus zajedničkog života na našim prostorima i posjeduje ogroman integracioni potencijal, koji je djelimično došao do izražaja u toku trajanja zajedničkog života u nekadašnjoj SFRJ. Ekvivalent zajedništvu je i svakim danom sve vidljivija ekonomska zavisnost i upućenost jednih prema drugima. Nasljedstvo obavezuje, a ono u čemu smo uživali jeste činjenica da su građanima mnogo više od materijalnog bogatstva značile mogućnosti besplatnog školovanja i liječenja. Opismenjavanje je omogućilo mnogo veću socijalnu pokretljivost.

Osnovna osobina Jugoslavenstva jeste njegova heterogenost i otvorenost prema drugom i drugačijem. Jednakost nezavisna od boje kože, polne pripadnosti, religiozne opredjeljenosti ili svake druge orjentacije obogaćuje ovaj kompleksni fenomen, prikazuje ga u svjetlu izrazito pozitivne istorijske i socijalno-kulturne dinamike, a iznad nazadne i primitivne ograničenosti nacionalizma, odnosno jednonacionalne samozadovoljnosti i besperpektivnosti. Jugoslavenstvo znači otvoreno govoriti o ravnopravnosti svake vrste, istinito prikazivati istorijske činjenice, ponositi se zajedničkim jezikom i porijeklom, zajedničkom borbom za oslobođenje, zajedničkom izgradnjom razrušene domovine... Ideja Jugoslavenstva potiče još iz 19 vijeka, duboko je ukorijenjena u karakterologiju naroda na ovim prostorima i ostavila je neizbrisiv trag među svima nama.


Jugoslaveni ne žele da budu oruđe u rukama drugih, kojima se barata na način njima stran i neželjen, ne žele da ih se svojata i postavlja čas na ovu, čas na onu stranu, kako kome u određenom trenutku odgovara.


Osećaj nacionalne pripadnosti stvar je slobodnog izjašnjavanja i pravo svakog pojedinca. Zašto bi to pravo, koje je dozvoljeno velikoj većini, bilo uskraćeno Jugoslavenima? Postojeća ustavna i zakonska regulativa svih država nastalih na području nekadašnje SFRJ oslanja se na međunarodne akte o ljudskim pravima i to prije svega na Povelju o pravima čovjeka organizacije UN i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, što ih obavezuje na postupanje po istim.

Svi iznijeti stavovi i ciljevi u skladu su sa demokratskim principima jačanja civilnog društva i predstavljaće osnovu rada Saveza Jugoslavena.
Poručujemo i pozivamo sve Jugoslavene, kao i sve koji se Jugoslavenima osjećaju da nam se pridruže i daju svoj doprinos u zajedničkim nastojanjima.


Naša adresa je This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Za Press službu Udruženja „Naša Jugoslavija“: Dalibor Tomić i Zlatko Stojković dipl.ing.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4022 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts