Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ova Kula Brbljaonska

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.

Ova Kula Brbljaonska


Ova Kula Brbljaonska

Ako se purgativni sustav stečaja ne pokrene vrlo brzo, cjelokupni svjetski sustav država nacija uskoro će se raspasti, jedan za drugim u stilu lančane reakcije. To može nastati već sad u listopadu. Ako se to dopusti, doći će to kao posljedica hiperinflacijskog sloma, sličnog onom Weimarske Njemačke 1923.g., no ne u jednoj odvojenoj državi ovajput, već će čitav planet doživjeti propast,a vodeće države jednostavno će se raspasti. Ovo se može zaustaviti, ako moj prijedlog reorganizacije pod stečajnim uslovima preobrazi određene vodeće države iz sadašnjeg međunarodnog monetarnog sustava u kreditni sustav vrste propisane američkim Saveznim ustavom. Inače, udes je već neizbježiv.

Dvije su glavne činjenice koje treba razmotriti, da bi se pojmili razlozi sadašnje opasnosti cjelokupnom svjetskom sustavu. Prvo razmatranje točno određuje moja „Trostruka krivulja“. Ta „Trostruka krivulja“ naznačuje znanstveni razlog zašto će ovakav slom sazrijeti u samim SAD-ama već negdje u listopadu. Da bismo otkrili zašto bi ovakav američki slom otpočeo neposrednu lančanu reakciju propasti diljem svijeta,

nužno je raznotriti posljedice četrdeset godina spleta dviju zajedničkih čimbenika. Prvi ko-faktor je širenje „slobodnog trgovanja“. Drugi je odsudno otežavajući ko-faktor politike takozvane „globalizacije“. Ta dva ko-faktora ustvari su razorila prepreke svojstvene gospodarstvu moderne suverene države nacije, koje su djelovale kao „protupožarni zidovi“ protiv širenja lančanog učinka udara u spletu jednog ili više gospodarstava, udara koji razruši sva gospodarstva svijeta. Mogli biste spravom zvati ovu opasnost cjelokupnoj svjetskoj civilizaciji „Monsanto učinak“, tako nazvan zbog učinka monopolističke prakse, koju su Monsantu dopustili, suprotno svakom razumnom zakonu, provoditi na polju žitarica.


Napomena: Za znanstvenu, epistemološku obradu svjetskog gospodarstva na osnovu Trostruke krivulje vidi navedeni videozapis (na engleskom). Zapanjujuće je da u ovim uvjetima krize koja razdire našu domovinu, u uvjetima kojima još uvijek kraljuje komunistički mentalni sklop, nitko ne nalazi za shodno zabaviti se (prevesti i obraditi, odnosno upoznati puk s) uradcima znanstvenog pristupa ranoj komunističkoj prošlosti koji ukazuju na uzroke sadašnjeg propadanja. Kako nas stručnjaci i lideri, koji ili nemaju pojma o toj građi ili je hotimično 'ignorišu', mogu izvesti iz blata? U koju od ove dvije kategorije spadaju takozvani predsjednički kandidati?

Spona: http://www.larouchepac.com/node/11296
Učinak procesa „globalizacije“ pokazuje sljedeće tipične odlike.

Globalizacija danas

Ono što se danas zove „globalizacija“ započela je tijekom kasnih 1940.-ih i 1950.-ih, s takozvanim „odbjeglim tvorničkim postrojenjem“ ['runaway shop']. Naprimjer: industrije koje su se razvile u području relativno nadmoćnije odlike kulture, bile su premještene iz tih područja u zone jeftine radne snage. Takvo usmjerenje, koje je počelo u Sjedinjenjim Državam premještanjem zaposlenja na tržišta jeftine radne snage s odlikom siromašnijih standarda intelektualnog života ima za ishod sniženje životnog standarda diljem nacionalnog gospodarstva. Na taj način dobit dolazi ne od napredovanja u kulturi i produktivnosti uopće, već pojeftinjenja radne snage i prenošenja proizvodnje u područja niže produktivnosti.

Proces ekonomskog raspada svjetskog gospodarstva u cjelini, prešao je u takozvanu „globalizaciju“ danas. Politika „globalizacije“ je sklonost nacija i njihovo usmjerenje u prestanak proizvodnje proizvoda koje troše u svojoj vlastitoj naciji, pa premještaju proizvodnju onog što su uobičajeno proizvodili i trošili u svojoj vlastitoj zemlji u druge zemlje time potkapajući i gotovo upropaštavajući postojanje čak i sigurnosti prehrane svoje vlastite nacije. Kontrola nad proizvodnjom i potrošnjom sad leži u međunarodnim financijaškim kartelima, koji određuju tko će živjeti a tko umrijeti, putem ograničenja cijena i plaća proizvodnje, koje taj financijaški kartel kontrolira.

Asimptotski učinak prema kojem se ovaj proces bliži, kopija je biblijske Kule babilonske, kod koje su se intelektualno uspješne jezične kulture izrodile u relativne uvjete kulturne gluposti mase robova.

Posredni učinak toga pod sadašnjim već uspostavljenim svjetskim okolnostima je taj da se svaki financijski slom u bilo kojoj ključnoj naciji globalnog procesa pretvara i širi kao šumski požar nakon suše diljem cjelokupnog svjetskog gospodarstva.

Slučaj Kine je primjeren. Kinu se koristilo kao odlagalište za proizvodnju robe koja je bila namijenjena gospodarstvima drugih nacija, najzapaženije Sjedinjenim Državama. Kina je također ovisila o naprednim tehnologijama kao onim Njemačke, no koje Njemačkoj više nije dopušteno proizvoditi za vlastitu njemačku potrošnju. Kad su se strana tržišta robe koju Kina proizvodi urušila, Kina se odjednom suočila s dvije glavne posljedice: izgubila je tržišta o kojima je njeno gospodarstvo zbog nametnutih uvjeta ovisilo, i prema tome suočila se s nastankom društvene krize svoje vlastite nacije.

Tu je još jedna dvostruka odlika poteškoće 'razrađene' za Kinu usudom američkog gospodarstva i nekompetentnosti američke vlade pod Predsjednikom Georgeom Bushem. SAD imaju dug od oko $2 bilijuna s Kinom, koji ne pokazuju nikakvu želju isplatiti, čak ni očiglednim mjerama davanja Kini dugoročnih kredita kojima bi financirala ulaganja u veću granicu gospodarske neovisnosti uz pomoć kapitalnihpoboljšanja unutar same Kine.

U zdravom sustavu odnosa suverenih država nacija svaku se naciju potiče na zaštitu svog nutarnjeg gospodarstva putem protekcionističkih mjera, naročito jačanje samodostatnosti u barem 80% ukupne bitne potrošnje, te putem tarifnih ugovora s drugim nacijama koji, u velikoj mjeri, štite svaku naciju protiv nepodnošljivo grubih problema koje stvaraju druge nacije. Bitna gospodarska samodostatnost i djelotvorna nacionalna suverenost bit su zdravog svjetskog poretka.

Globalizacija i srodne mjere praktički su uništile tu zaštitu koju su suverene države uživale kao obranu protiv ozbiljnih pormećaja koji mogu izbiti u drugim dijelovima planeta.

Stoga, propast američkog dolara značio bi neposrednu lančanu reakciju propasti diljem svakog dijela planeta kao cjeline.

Za takvu nepredviđenu mogućnost s kojom se ustvari već sučeljujemo u listopadu, jedini lijek je zaustavljanje glavnog uzroka eksplozivnog, hiperinflacijskog monetarnog poremrćaja, stavljanjem gospodarstva u stečajni postupak na temelju pojmova stečajnih normi prema zakonskom prijedlogu Glass-Steagalla  glede nacionalnog bankovnog sustava. Financijski derivati i srodne kategorije fiktivnih vrijednosti jednostavno bi se stečajnim pravilima odstranile kirurškim rezom, dok bi bankovni sustav slijedeći parvila Glass-Steagalla nastavio raditi, čak i pod stečajnom zaštitom, ako je banka u svakom suvislom smislu 'popravljiva'. Upravo sam to predlagao svojim Zakonskim prijedlogom zaštite kućevlasnika i banaka 2007. godine. Da tu legislaciju nisu zastupnik Barney Frank i drugi blokirali mi bismo izlazili iz mračnog tunela krize danas.

Danas je potrebno više. Bez stvaranja novog kreditnog sustava kojim bi se zamijenili svi monetarni sustavi, putem pilot ugovora u tom smislu između SADa, Rusije, Kine i Indije, nijedna nacija ne će ostati na nogama uključujući i ove četiri, pa kad se dim rasprši nad svijetom čija populacija se ubrzano smanjuje s oko 6.7 milijardi ljudi na oko dvije ili manje, na razinu kako je to britanski princ Philip izrazio kao svoju nakanu.

Vrijeme ističe. Predpostaviti da će se SAD provući kroz ovaj mjesec listopad, već je vrlo optimističko predviđanje.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4881 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts