Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Oglas: Tražimo Stručnjake Različitih Profila

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Zašto novac možemo samo koristiti, a ne i posjedovati?
Usprkos tome što je novac osnova o kojoj ovisi rađanje, razvoj i opstanak svih društvenih aktivnosti, ne postoji niti jedna toliko nejasna i nedodirljiva institucija kao što je ona monetarna. Pitanja tko stvara novac, na osnovu čega stvara novac, što je javni dug i tko je kreditor tog duga su i danas uvijek zanemarena tabu tema.

 

Udruga Crom Alternativna Razmjena je udruga osnovana s ciljem da zainteresiranima omogući razmjenu intelektualnih, materijalnih i drugih dobara izvan zatvorenog okvira privatiziranog globalnog financijskog sustava u kojem cirkuliraju konvencionalne valute bez ikakve materijalne podloge, sve do jedne stvorene kao dug prema bankama kojeg je i teoretski nemoguće vratiti jer se u opticaj izdaje samo glavnica, a ne i kamate što uzrokuje mogućnost isplate starih dugova jedino novim zaduženjima.

 

Razvoj nauke i tehnike nam je otvorio mogućnost realizacije najvećeg sna cijelog čovječanastva, danas smo u stanju ispuniti potrebe svih ljudi svijeta, a najveći i najteži dio tog posla prepustiti strojevima i robotima koje smo upravo zbog toga i proizveli, da proizvode umjesto nas, no međutim, umjesto toga smo zapeli u globalnu financijsku krizu katastrofalnog potencijala bez presedana, čiji su uzroci sustavne naravi.

 

Za povijesni korak ljudske civilizacije nam nedostaje novca iako ga na svijetu nikad nije bilo u većim količinama. Vlasništvo nad novčanim sustavom je za postizanje bilo kakve vrste trajnog prosperiteta od ključne važnosti za bilo koju društvenu zajednicu jer novčani sustav utječe na naš svakodnevni život više nego izvršne, pravosudne i zakonodavne odluke zajedno, temeljan izvor moći leži u stvaranju novca a ne zakona.

 

S obzirom da su danas sve naše nevolje izravno povezane s monetarnim sustavom, alternativnom valutom možemo rješiti cijeli niz različitih problema s kojima se suočavamo, izgraditi mostove između pojedinaca, poduzeća, zajednica, gradova, država i njihovih neispunjenih potreba i objektiva.
Želimo stvoriti zajednicu u kojoj će ljudi umjesto međusobnog natjecanja i konkurencije početi surađivati i raditi jedni za druge, za dobrobit sviju.
Mi smo danas već počeli raditi za bolje sutra u nastojanju da promijenimo ono što nikad nije dobro funkcioniralo, što je pokvarilo, porobilo i eksploatiralo milijarde ljudi, što i danas devastira većinu ljudskih bića.

 

"Most mora prvo nositi vlastitu težinu, a tek onda i dodatni teret, u istom smislu i radnik ne može plaćati poreze i namete ako prije toga prvo sebi nije osigurao egzistenciju".

 

Ova udruga je u svom djelovanju pokrenula eksperimentalni monetarni sustav unutar kojeg cirkulira alternativna valuta na osnovu koje su spomenute razmjene omogućene, između ostalog i s namjerom raspoređivanja potrebnog uloženog rada za opstanak i razvoj neke zajednice, te uživanja u njegovim plodovima na što više njenih pripadnika kako bi se decentraliziralo bogatstvo i ujedno skratilo radno vrijeme.

 

No konkretna provedba ovih razmjena traži omasovljenje kako bi zaživila na osmišljeni način.

 

Sukladno tome objavljujemo

 

OGLAS/POZIV

 

Pozivaju se zainteresirani poznavaoci oblasti ekonomije, prava, marketinga, informatike i računarstva, poljoprivrede, sociologije i ostalih društvenih znanosti, građani i firme, da svojim aktivnim članstvom u Udruzi i svojim idejama i/ili sadržajima obogate i oplemene osnovnu ideju alternativne razmjene sve do njene konkretizacije u realizaciji, kako bi postojeće i nove vrijednosti količina stvarno uloženog fizičkog, duhovnog, intelektualnog i minulog rada bile izbalansirane kroz ekonometrijski simbol Crom kao univerzalno sredstvo takve razmjene.

 

Kako je Udruga utemeljena na ideji o samoodrživosti, otvoreni smo i za pokretanje svih vidova projekata kojima bi se omogućila samoodrživost organizacije i na polju aktualnih nacionalnih službenih valuta.

 

Zainteresirani se mogu javiti e-mailom s osnovnim osobnim podacima o sebi i o struci kojom se bave.

 

Udruga Crom Alternativna Razmjena, 11 Svibanj 2010
Web stranica: http://cromland.cromalternativemoney.org
Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ključne riječi: oglas, posao, zaposlenje, poduzetništvo, rad, struci, oglasnik, radnici, stručnjaci, zaposlenici, poduzetnici, oglasi, udruga, djelatnost, suradnja, kooperacija, surađivanje, prilika, poziv, trgovci, trgovina, potrošači, ekonomija, novac, struka, valuta, kamate, banke, dug, radno mjesto, zaduženje, projekt, kamatne stope, kredit, zajam, pozajmica, porez, egzistencija, tag, lihvarstvo, kamatarenje, projekat, društvenih znanosti, tags, profit, poduzetnik, oglas za posao, pravo, marketing, informatika, stručnjake, računarstvo, poljoprivreda, sociologija, znanost, građani, firme, mirovina, penzije, umirovljenici, penzioneri, radna mjesta, ponuda poslova, potražnja poslova, društvene znanosti, usluge, djelatnosti, namet.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3983 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts