Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Daniel Estulin 1 Lipnja U Europskom Parlamentu O Bilderbergu

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Novi Svjetski Poredak - Autor Daniel Estulin će osvijetliti mrak u kojem djeluju Zidari Novog Svjetskog Poretka iz Grupe Bilderberg povijesnim govorom u Europskom Parlamentu.

Estulinove knjige su među najprodavanijima na svijetu. Daniel Estulin je jedan od najtraženijih svjetskih autora, a govor kojeg će 01 lipnja održati u Europskom Parlamentu o tajnoj organizaciji koja iza zavjesa upravlja globalnom politikom, ekonomijom, krizama, ratovima, prirodnim resursima, kulturom, obrazovanjem i još ponečim, spada u događaje bez presedana koji će ostati zabilježeni u povijesti.

 

Daniel Estulin je autor knjiga "Istinita Priča o Grupi Bilderberg" i "Gospodari Iz Sjene", a poziv da o Bilderbergu govori u Europskom Parlamentu mu je uputio Mario Borghezio, najstariji član Europskog Parlamenta iz Italije.

Europski parlament je jedno od najmoćnijih zakonodavnih tijela na svijetu i ovo je prava prilika da se ono o čemu svi šute, Grupa Bilderberg kao subjekt iznese na svjetlo dana pred tako visoko respektabilnu publiku, političke predstavnike europskih naroda.

Daniel Estulin će u Europskom Parlamentu biti dio tima koji priprema prezentaciju pod nazivom "Grupa Bilderberg - U Susret Stvaranju Jedne Svjetske Kompanije", u kojem su osim njega još i sam Mario Borghezio, kao i Nigel Farage (Član Europskog Parlamenta Za Jugoistočnu Englesku), te Gerard Batten (Član Europskog Parlamenta Za London).

Estulin je jedan od najvećih svjetskih autoriteta kad je u pitanju Grupa Bilderberg. Zbog toga što je njegova knjiga rasprodana širom svijeta u preko 3,5 milijuna komada na gotovo 50 jezika, s postojanjem ove nevjerojatno moćne i vrlo tajnovite organizacije su danas upoznate široke narodne mase.

"Zahvaljujemo se Washington Postu, New York Timesu, Time Magazinu i drugim velikim kućama čiji su direktori prisustvovali našim sastancima, održali njihova obećanja i čuvali diskreciju gotovo četrdeset godina. Nama bi bilo nemoguće razviti naš plan za svijet da smo bili izloženi očima javnosti tijekom svih tih godina. No svijet je danas sofisticiraniji i spremniji za put prema Jednoj Svjetskoj Vladi. Nadnacionalni suverenitet intelektualne elite i svjetskih bankara je sigurno poželjnije rješenje od nacionalnih samoopredjeljenja prakticiranih u prošlim stoljećima", David Rockefeller - Konferenecija Bilderberg Grupe 1991 godine u Badenu, Njemačka.

"Ovo je prilika da se informacije o Grupi Bilderberg iznesu u mass-medije", rekao je Estulin. "Stvar za koju se nekada smatralo da pripada domeni konspiracijskih teorija se sada uzima vrlo ozbiljno", dodao je.

Članovi Bilderberg Grupe se okupljaju jedanput godišnje na konferenciji kojoj se nemoguće približiti bez ekskluzivnog poziva, tu se nađe preko stotinjak najutjecajnijih svjetskih drmatora, uključujući i predsjednike država, centralne bankare, poslovne tajkune i ostale. Ove konferencije su zatvorene za javnost i novinare. Prošle godine, Bilderbergovci su se okupili u Grčkoj, točnije u Ateni od 14 do 17 svibnja, a ove godine će se konferencija održati od 03 do 06 lipnja u gradu Sitges, u Španjolskoj.

Prema dostupnim informacijama koje su procurile, na dnevnom redu bi se trebalo naći: 1) Hoće li Euro preživjeti? 2) Razvoj Europe: Europska izlazna strategija... Na čekanju? 3) Imamo li institucije koje se mogu nositi sa svjetskom ekonomijom? 4) Grčka: Lekcije i buduće strategije. 5) NATO i Afganistan: Povoljan plan za Savez. 6) Iran i Rusija: Ekonomska i financijska prijetnje za Savez. 7) Posljedice rata protiv terorizma. 8) Utjecaj domaće problematike na američku vanjsku politiku. 9) Izgledi za japansku ekonomiju. 10) Budućnost američkog dolara i alternativni scenariji.

Kao sudionici na prošlim konferencijama Grupe Bilderberg, pojavljivali su se između ostalih aktualni Predsjednik Europske Unije Herman Van Rompuy koji je dobio posao kao prvi neizabrani šef nedemokratske Europske Unije nakon uživanja u ekskluzivnoj hrani i vinima prigodom večere sa ostalim članovima upravnog odbora Bilderberga. Van Rompuy je prošlu godinu označio kao početak Svjetske Vlade. Spomenimo i Predsjednika Europske Središnje Banke, Jean-Claude Trichet je kao ključna osoba sudjelovao u financijskom spašavanju starog kontinenta koje je samo po sebi osmišljeno kao poticaj za bankrot Europe. I Trichet je također nedavno pozvao na osnivanje Svjetske Vlade zbog regulacije svjetskog ekonomskog kolapsa kojeg su njegovi kolege iz Bilderberga pomogli stvoriti.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3157 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts