Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

A short description about your blog
administrator
User Rating: / 1419
PoorBest 

A few months ago, after definitely solving the question of both complete financial backing and location - basing me on irrefutable evidences - in a proper and orderly way, I started searching for a designer/constructor qualified to make and carry out the project 'Agritourism Farm Vivian'. There were 48 parties interested in my business offer. This is the one I chose to be my partner:

Primary activities of company 'MY HOUSE j.d.o.o.' are design, supervision and construction of prefabricated energy efficient buildings. Wide assortment of offer, that among other ranges from elaborating the vision, through producing conceptual designs and project documentation, to construction works, connote rapid delivery of high quality services and products. Maximal fairness and correctness is paramount in how 'MY HOUSE j.d.o.o.' operates and conducts business with clients, which combined with proficiency and experience in creating optimal architectural structures makes it a trustworthy company - especially for those who are entering, with their specific needs and wishes, into construction of new or reconstruction of old for the very first time.
As an open-minded company, 'MY HOUSE j.d.o.o.' sees its place not only on the classical market, but also in the diversity of alternative environments in which the vision of man's existence on this planet differs from traditional policies and where along with the development of self-awareness, oriented among other toward a higher level of self-freedom and self-sufficiency, human technological progress is intended to be well-balanced with the nature & surrounds through the green construction of low-energy houses and other buildings.

 


administrator
User Rating: / 1442
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Wednesday, 7th October, 2015

 administrator
User Rating: / 1459
PoorBest 

Nakon što sam, bazirajući se na neoborivim dokazima, uredno i krajnje korektno te na način čist kao suza definitivno riješio za to pitanje kompletne financijske podloge te pitanje lokacije također, prije nekoliko mjeseci pristupih traženju projektanta odnosno konstruktora za 'Agroturizam Farmu Vivian'. Na moju biznis ponudu javilo se sve skupa njih točno 48 zainteresiranih. Evo koga sam izabrao za poslovnog partnera:

Primarne djelatnosti poduzeća 'MY HOUSE j.d.o.o.' orijentirane su na projektiranje, nadzor i izgradnju montažnih niskoenergetskih objekata. Širok asortiman ponude koja se osim ostalog kreće od razrade vizija te izrade idejnih rješenja i projektnih dokumentacija sve do izvođenja građevinskih radova, podrazumijeva brzu isporuku visokokvalitetnih usluga i proizvoda. Poslovanje poduzeća 'MY HOUSE j.d.o.o.' odvija se prvenstveno na principu maksimalno fer i korektnog odnosa prema klijentima tako da je uz stručnost i iskustvo u kreiranju optimalnih arhitektonskih struktura vrijedno povjerenja - osobito onih koji se svatko sa svojim specifičnim željama i potrebama upuštaju u gradnju novog ili rekonstrukciju starog po prvi put.
Kao poduzeće otvorenih pogleda ono svoje mjesto vidi ne samo na klasičnom tržištu nego i u raznolikom okružju alternativnih sredina u kojima je vizija čovjekove egzistencije na ovom svijetu drugačija od tradicionalne politike i gdje se uz razvoj individualne svjesnosti, usmjeren između ostalog prema višem nivou osobnih sloboda i samodostatnosti, ljudski tehnološki napredak nastoji uravnotežiti s prirodom i okolišem upravo kroz održivu zelenu gradnju niskoenergetskih kuća i drugih objekata kakvom se 'MY HOUSE j.d.o.o.' bavi.

 


administrator
User Rating: / 1564
PoorBest 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Srijeda, 7 listopada 2015

 administrator
User Rating: / 1775
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Friday, 20th February 2015

 administrator
User Rating: / 1695
PoorBest 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 20 veljače 2015

 administrator
User Rating: / 1664
PoorBest 

Mittente:

Aljoša da famiglia Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Venerdì, 20 febbraio 2015

 administrator
User Rating: / 1649
PoorBest 

Draga "Gospodo" C(ili G)avina A., Dapporto C(ili G).L., Geri A., Psihijatar Gatto Dario, Doktorica Prati Annalisa, Roberto Savini - SAVJETNIK U OPĆINI FAENZA, i ostali: Mišljenje nije dokaz neke tvrdnje već čista zajebancija, i upravo je stoga svako slobodan misliti što god hoće. Misliti međutim nije isto što i srati, iz jednostavnog razloga što srati sa sobom povlači određene posljedice. Uhapsiti me u GESTAPO stilu bez jurisdikcije nada mnom i prisilno me nafilovati psiho-lijekovima zato da bih usvojio vaša praznovjerja da čovjek ne može sam sobom samoupravljati, dok u istom trenutku vi sami svjesno i dobrovoljno dopuštate da budete upravljani od strane nekih pojedinaca koji po vama mogu upravljati stotinama milijuna drugih ljudi, e to više nije apsolutna apsurdnost već otvorena objava rata naoružane sile nenaoružanoj protustrani. Kako se zna, nakon "ratova" stiže vrijeme obeštećenja.

 

administrator
User Rating: / 1610
PoorBest 

Cari "Signori" C(o G)avina A., Dapporto C(o G).L., Geri A., Psichiatra Gatto Dario, Dottoressa Prati Annalisa, Roberto Savini - ASSESORE COMUNE FAENZA, e altri: Il parere non è la prova per un'affermazione, ma una pura cazzata - ed è proprio per questo che ognuno è libero di pensare quello che gli pare. Pensare e cagare però non sono la stessa cosa, per la semplice ragione che cagare porta con sé certe conseguenze. Arrestarmi in stile GESTAPO senza giurisdizione su di me e imbottirmi forzosamente di psicofarmaci per farmi adottare vostre superstizioni che l'uomo non può autogovernarsi, mentre nello stesso momento voi stessi coscientemente e volontariamente state consentendo di essere governati da alcuni individui che secondo voi possono governare centinaia di milioni di altra gente - questo non è più un'assurdità assoluta, ma un'aperta dichiarazione di guerra della forza armata alla controparte non armata. Come si sa, dopo le "guerre" arriva l'ora dei risarcimenti.

 

administrator
User Rating: / 1795
PoorBest 

Unutar globalnog virtualnog kaveza centralno mjesto zauzima opće vjerovanje da komad papira sa slikom famozne ličnosti ili čuvenog monumenta vrijedi nekakav iznos - na njemu odštampan. Iznos čega, precizno? U matematici stvari stoje tako da nula i nula uvijek daju nulu. S ovim jednostavnim principom nema šale. Ako je primjerice jedan euro sam po sebi isprazna šupljina, onda nema tog načina na koji, bez obzira koliko god nula dodavali iza znamenke '1', možemo proizvesti krajni rezultat veći od ništice.

Stara poslovica kaže da su oni koji ne žele vidjeti daleko sljepiji od pravih slijepaca. Za život u Matrixu, neuznemiravan istinom, nije potrebno drugo nego da čovjek odustane od osobne samostalnosti, od osobne odgovornosti i od prava da slobodno posjeduje i uživa plodove vlastitog rada. Na planeti Zemlji se svi rađamo podjednako suvereni. Stoga sve dok se netko dobrovoljno ne odrekne tog svog neotuđivog suvereniteta, nitko mu nema pravo nametati i zapovijedati bilo što. Ta je činjenica apsolutno nepobitna. Budući je prilikom našeg rađanja dakle ravan nuli legitimitet i validitet svake pretenzije bilo kog individualnog autoriteta da bude viši autoritet od autoriteta ikojeg drugog čovjeka, posljedićno je stoga matematički neosporna i ništavna vrijednost svake pretenzije (nebitno ima li ih četiri i pol milijuna, šezdeset milijuna ili 7 milijardi) i da takozvana REPUBLIKA HRVATSKA ne operira u bankrotu od 4 siječnja 2014, i da REPUBLIKA HRVATSKA od istog datuma nije svakim novim danom dužnija Aljoši iz obitelji Đurić novih 250 Troy unci čistog zlata "kamata", i da počevši od 26 svibnja 2014 obveze takozvane REPUBLIKE ITALIJE prema Aljoši iz obitelji Đurić ne rastu svakog novog dana za novih 100 Troy unci čistog zlata "kamata".

 

administrator
User Rating: / 1720
PoorBest 

All'interno della gabbia virtuale globale occupa un posto centrale la credenza generale che un pezzo di carta con l'immagine di un personaggio famoso o un celebre monumento vale un certo importo - stampato su di esso. L'importo di che cosa, precisamente? In matematica le cose stanno così che zero più zero da sempre nulla. Con questo semplice principio non si scherza. Se, per esempio, un euro è di per se una cavità vuota, allora non esiste alcun modo in cui, indipendentemente da quanti zeri aggiungiamo dopo la cifra '1', possiamo produrre il risultato finale maggiore di nulla.

Il vecchio proverbio dice che coloro che non vogliono vedere sono molto più ciechi dai veri ciechi. Per vivere in un Matrix, indisturbati dalla verità, non serve altro che l'uomo rinunci alla propria indipendenza, alla responsabilità personale e al diritto di possedere e godere liberamente dei frutti del proprio lavoro. Sul pianeta Terra tutti nasciamo ugualmente sovrani. Pertanto, fino a quando qualcuno volontariamente non rinuncia a questa sua sovranità inalienabile, nessuno ha il diritto di imporgli e comandargli alcuna cosa. Questo fatto è assolutamente innegabile. Siccome alla nostra nascita quindi acquisisce zero legittimità e validità ogni pretesa da qualunque autorità individuale di essere un'autorità superiore a quella di qualsiasi altro uomo, di conseguenza dunque viene matematicamente incontestabile attribuito il valore nullo anche a ogni pretesa (irrilevante se ce ne sono quattro milioni e mezzo, sessanta milioni o 7 miliardi) sia che la cosiddetta REPUBBLICA DI CROAZIA non sta operando in bancarotta dal 4 gennaio 2014, sia che a partire da questa stessa data la REPUBBLICA DI CROAZIA non è ogni nuovo giorno più indebitata verso Aljoša da famiglia Đurić per 250 once Troy di oro puro degli "interessi", sia che a partire dal 26 maggio 2014 l'obbligo della cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA verso Aljoša da famiglia Đurić non cresce ogni nuovo giorno di 100 once Troy di oro puro degli "interessi".

 

administrator
User Rating: / 2825
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Tuesday, April 15th 2014

 
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 799 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts