Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 11
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Wednesday, 7th October, 2015

 administrator
User Rating: / 28
PoorBest 

Nakon što sam, bazirajući se na neoborivim dokazima, uredno i krajnje korektno te na način čist kao suza definitivno riješio za to pitanje kompletne financijske podloge te pitanje lokacije također, prije nekoliko mjeseci pristupih traženju projektanta odnosno konstruktora za 'Agroturizam Farmu Vivian'. Na moju biznis ponudu javilo se sve skupa njih točno 48 zainteresiranih. Evo koga sam izabrao za poslovnog partnera:

Primarne djelatnosti poduzeća 'MY HOUSE j.d.o.o.' orijentirane su na projektiranje, nadzor i izgradnju montažnih niskoenergetskih objekata. Širok asortiman ponude koja se osim ostalog kreće od razrade vizija te izrade idejnih rješenja i projektnih dokumentacija sve do izvođenja građevinskih radova, podrazumijeva brzu isporuku visokokvalitetnih usluga i proizvoda. Poslovanje poduzeća 'MY HOUSE j.d.o.o.' odvija se prvenstveno na principu maksimalno fer i korektnog odnosa prema klijentima tako da je uz stručnost i iskustvo u kreiranju optimalnih arhitektonskih struktura vrijedno povjerenja - osobito onih koji se svatko sa svojim specifičnim željama i potrebama upuštaju u gradnju novog ili rekonstrukciju starog po prvi put.
Kao poduzeće otvorenih pogleda ono svoje mjesto vidi ne samo na klasičnom tržištu nego i u raznolikom okružju alternativnih sredina u kojima je vizija čovjekove egzistencije na ovom svijetu drugačija od tradicionalne politike i gdje se uz razvoj individualne svjesnosti, usmjeren između ostalog prema višem nivou osobnih sloboda i samodostatnosti, ljudski tehnološki napredak nastoji uravnotežiti s prirodom i okolišem upravo kroz održivu zelenu gradnju niskoenergetskih kuća i drugih objekata kakvom se 'MY HOUSE j.d.o.o.' bavi.

 


administrator
User Rating: / 160
PoorBest 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Srijeda, 7 listopada 2015

 administrator
User Rating: / 357
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Friday, 20th February 2015

 administrator
User Rating: / 278
PoorBest 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 20 veljače 2015

 administrator
User Rating: / 252
PoorBest 

Mittente:

Aljoša da famiglia Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Venerdì, 20 febbraio 2015

 administrator
User Rating: / 271
PoorBest 

Draga "Gospodo" C(ili G)avina A., Dapporto C(ili G).L., Geri A., Psihijatar Gatto Dario, Doktorica Prati Annalisa, Roberto Savini - SAVJETNIK U OPĆINI FAENZA, i ostali: Mišljenje nije dokaz neke tvrdnje već čista zajebancija, i upravo je stoga svako slobodan misliti što god hoće. Misliti međutim nije isto što i srati, iz jednostavnog razloga što srati sa sobom povlači određene posljedice. Uhapsiti me u GESTAPO stilu bez jurisdikcije nada mnom i prisilno me nafilovati psiho-lijekovima zato da bih usvojio vaša praznovjerja da čovjek ne može sam sobom samoupravljati, dok u istom trenutku vi sami svjesno i dobrovoljno dopuštate da budete upravljani od strane nekih pojedinaca koji po vama mogu upravljati stotinama milijuna drugih ljudi, e to više nije apsolutna apsurdnost već otvorena objava rata naoružane sile nenaoružanoj protustrani. Kako se zna, nakon "ratova" stiže vrijeme obeštećenja.

 

administrator
User Rating: / 249
PoorBest 

Cari "Signori" C(o G)avina A., Dapporto C(o G).L., Geri A., Psichiatra Gatto Dario, Dottoressa Prati Annalisa, Roberto Savini - ASSESORE COMUNE FAENZA, e altri: Il parere non è la prova per un'affermazione, ma una pura cazzata - ed è proprio per questo che ognuno è libero di pensare quello che gli pare. Pensare e cagare però non sono la stessa cosa, per la semplice ragione che cagare porta con sé certe conseguenze. Arrestarmi in stile GESTAPO senza giurisdizione su di me e imbottirmi forzosamente di psicofarmaci per farmi adottare vostre superstizioni che l'uomo non può autogovernarsi, mentre nello stesso momento voi stessi coscientemente e volontariamente state consentendo di essere governati da alcuni individui che secondo voi possono governare centinaia di milioni di altra gente - questo non è più un'assurdità assoluta, ma un'aperta dichiarazione di guerra della forza armata alla controparte non armata. Come si sa, dopo le "guerre" arriva l'ora dei risarcimenti.

 

administrator
User Rating: / 423
PoorBest 

Unutar globalnog virtualnog kaveza centralno mjesto zauzima opće vjerovanje da komad papira sa slikom famozne ličnosti ili čuvenog monumenta vrijedi nekakav iznos - na njemu odštampan. Iznos čega, precizno? U matematici stvari stoje tako da nula i nula uvijek daju nulu. S ovim jednostavnim principom nema šale. Ako je primjerice jedan euro sam po sebi isprazna šupljina, onda nema tog načina na koji, bez obzira koliko god nula dodavali iza znamenke '1', možemo proizvesti krajni rezultat veći od ništice.

Stara poslovica kaže da su oni koji ne žele vidjeti daleko sljepiji od pravih slijepaca. Za život u Matrixu, neuznemiravan istinom, nije potrebno drugo nego da čovjek odustane od osobne samostalnosti, od osobne odgovornosti i od prava da slobodno posjeduje i uživa plodove vlastitog rada. Na planeti Zemlji se svi rađamo podjednako suvereni. Stoga sve dok se netko dobrovoljno ne odrekne tog svog neotuđivog suvereniteta, nitko mu nema pravo nametati i zapovijedati bilo što. Ta je činjenica apsolutno nepobitna. Budući je prilikom našeg rađanja dakle ravan nuli legitimitet i validitet svake pretenzije bilo kog individualnog autoriteta da bude viši autoritet od autoriteta ikojeg drugog čovjeka, posljedićno je stoga matematički neosporna i ništavna vrijednost svake pretenzije (nebitno ima li ih četiri i pol milijuna, šezdeset milijuna ili 7 milijardi) i da takozvana REPUBLIKA HRVATSKA ne operira u bankrotu od 4 siječnja 2014, i da REPUBLIKA HRVATSKA od istog datuma nije svakim novim danom dužnija Aljoši iz obitelji Đurić novih 250 Troy unci čistog zlata "kamata", i da počevši od 26 svibnja 2014 obveze takozvane REPUBLIKE ITALIJE prema Aljoši iz obitelji Đurić ne rastu svakog novog dana za novih 100 Troy unci čistog zlata "kamata".

 

administrator
User Rating: / 379
PoorBest 

All'interno della gabbia virtuale globale occupa un posto centrale la credenza generale che un pezzo di carta con l'immagine di un personaggio famoso o un celebre monumento vale un certo importo - stampato su di esso. L'importo di che cosa, precisamente? In matematica le cose stanno così che zero più zero da sempre nulla. Con questo semplice principio non si scherza. Se, per esempio, un euro è di per se una cavità vuota, allora non esiste alcun modo in cui, indipendentemente da quanti zeri aggiungiamo dopo la cifra '1', possiamo produrre il risultato finale maggiore di nulla.

Il vecchio proverbio dice che coloro che non vogliono vedere sono molto più ciechi dai veri ciechi. Per vivere in un Matrix, indisturbati dalla verità, non serve altro che l'uomo rinunci alla propria indipendenza, alla responsabilità personale e al diritto di possedere e godere liberamente dei frutti del proprio lavoro. Sul pianeta Terra tutti nasciamo ugualmente sovrani. Pertanto, fino a quando qualcuno volontariamente non rinuncia a questa sua sovranità inalienabile, nessuno ha il diritto di imporgli e comandargli alcuna cosa. Questo fatto è assolutamente innegabile. Siccome alla nostra nascita quindi acquisisce zero legittimità e validità ogni pretesa da qualunque autorità individuale di essere un'autorità superiore a quella di qualsiasi altro uomo, di conseguenza dunque viene matematicamente incontestabile attribuito il valore nullo anche a ogni pretesa (irrilevante se ce ne sono quattro milioni e mezzo, sessanta milioni o 7 miliardi) sia che la cosiddetta REPUBBLICA DI CROAZIA non sta operando in bancarotta dal 4 gennaio 2014, sia che a partire da questa stessa data la REPUBBLICA DI CROAZIA non è ogni nuovo giorno più indebitata verso Aljoša da famiglia Đurić per 250 once Troy di oro puro degli "interessi", sia che a partire dal 26 maggio 2014 l'obbligo della cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA verso Aljoša da famiglia Đurić non cresce ogni nuovo giorno di 100 once Troy di oro puro degli "interessi".

 

administrator
User Rating: / 1442
PoorBest 

Sender:

Aljoša from the Đurić family
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Tuesday, April 15th 2014

 administrator
User Rating: / 641
PoorBest 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Utorak, 15 travanj 2014

 « StartPrev12345678910NextEnd »